اداره امور تغذیه
یکی دیگر از قسمت های امور دانشجویان اداره امور تغذیه می¬باشد. این اداره ارائه وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام و همچنین تجهیز، نگهداری و نظارت بر حسن انجام پیمانکار را بر عهده دارد. این واحد برای انجام خدمات خود مجهز به مجموعه غذاخوری های دانشجویان، اساتید و کارکنان می باشد. خدمات غذایی برای دانشجویان خوابگاهی در سه وعده صبحانه، ناهار و شام از شنبه تا پنجشنبه اعلام می¬گردد.
(مسئول امور تغذیه: آقای غلامرضا فرخ )

واحد اتوماسیون تغذیه:
این واحد طبق برنامه زمانبدی اعلام شده از سوی امور دانشجویان در شروع هر ترم اقدام به ارائه خدمات می نماید که به شرح زیر می باشد:
1. صدور کارت تغذیه برای کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام
2. افزایش اعتبار کارت تغذیه
3. انجام امورات مربوط به رزرو غذا
(مسئول اتوماسیون تغذیه: آقای بیاض همتی )

جناب آقای غلامرضا فرخ

مسئول امور تغذیه

تلفن : 04133459214

ایمیل: farrokh@sut.ac.ir

جناب آقای بیاض همتی

مسئول اتوماسیون تغذیه

تلفن : 04133459212

یادداشت های دانشجویی

Top Top