سرویس ایاب و ذهاب برای آمد و شد دانشجویان از دانشگاه به خوابگاه و از شهر به دانشگاه توسط معاونت دانشجویی مهیا شده است. این سرویس ها با برنامه زمانی معین انجام می شوند. برای دریافت برنامه ی سرویس ها لطفا به لینک مورد نظر در صفحه اول سایت مراجعه نمایید.

جناب آقای محمدباغبان

کارشناس امور دانشجویان

تلفن : 04133458068

یادداشت های دانشجویی

Top Top