اداره تربیت بدنی یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه است. در این اداره تلاش می شود با برنامه ریزی صحیح، فعالیت های ورزشی دانشجویان،اعضای هیأت علمی و کارکنان توسعه یافته و از این طریق، ضمن حفظ و بهبود سلامت جسمانی تمامی اقشار دانشگاه، روحیه شادابی، همکاری و قانونگرایی در فضای دانشگاه ارتقاء یابد.در واقع، هدف کلان اداره تربیت بدنی دانشگاه، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی هدفمند به منظور کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی دانشجویان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه است. در این راستا، موضوعات زیر به عنوان اهداف اختصاصی این اداره تعریف می شوند: 1- توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی 2- توسعه کمی و کیفی ورزش قهرمانی 3- جذب حداکثری دانشجویان به فعالیت های ورزشی 4- ارتقاء شخصیت دانشجویان در ابعاد معنوی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی 5- توسعه فعالیت های ورزشی اعضای هیات علمی و کارکنان

جناب آقای دکتر مهرداد حفظ اللسان

مدیر تربیت بدنی

تلفن : 04133458006

ایمیل: hefzollesan@sut.ac.ir

جناب آقای سهراب قلعه گیر

معاون تربیت بدنی

تلفن : 04133458006

ایمیل: ghalehgir@sut.ac.ir

سرکار خانم وحیده عبدل زاده

کارشناس ورزش دختران

تلفن : 04133458056

ایمیل: abdolzadeh@sut.ac.ir

رضا وهاب زاده

کارشناس ورزش پسران

تلفن : 04133458056

جناب آقای مرتضی روان خواه

مسئول امور دفتری

تلفن : 04133458056

یادداشت های دانشجویی

Top Top