اداره امور خوابگاهها
اداره امور خوابگاهها یکی از مجموعه ادارت حوزه مدیریت امور دانشجویان است که علاوه بر اسکان دانشجویان غیر بومی و میهمان، کنترل، حفظ و نگهداری خوابگاهها، رعایت نظافت و بهداشت عمومی و مسائل انظباطی متناسب با آئین نامه ها و بخشنامه ها را نیز بر عهده دارد.
(رییس اداره امور خوابگاهها: آقای ابوالفضل حداد)

جناب آقای ابوالفضل حداد

رییس اداره امور خوابگاهها

تلفن : 04133458068

ایمیل: haddad@sut.ac.ir

محمد تقی صبوری

کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن : 04133458281

آرشیو اداره خوابگاه

یادداشت های دانشجویی

Top Top