اداره رفاه دانشجویی
این اداره به عنوان اولین واحد از مجموعه امور دانشجویان پس از پذیرش دانشجویان جدیدالورود، احتیاجات رفاهی و نیازهای مالی را از طریق وامهای دانشجویی، وسائل کمک آموزشی و ... مرتفع می سازد. (رییس اداره رفاه: آقای ولی احمدی)

برخی از امورات اداره رفاه:
1. اخذ مدارک، تکمیل فرمها، ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود
2. ارائه برگ تعهد محضری در صورت استفاده از تسهیلات رفاهی
3. پرداخت وام¬های دانشجویی
4. ارائه بیمه خدمات درمانی و حوادث
5. ارائه کار دانشجویی به متقاضیان با حق الزحمه مشخص
6. انجام امور تسویه حساب فارغ التحصیلانجناب آقای ولی احمدی

رییس اداره رفاه

تلفن : 04133458068

یادداشت های دانشجویی

Top Top