مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در بین دانشگاههای سطح ۴ به عنوان مرکز برتر انتخاب گردید

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در بین دانشگاههای سطح ۴ (کمتر از ۵۰۰۰ دانشجو) در سال ۱۳۹۷ به عنوان مرکز برتر بهداشت و درمان انتخاب و از طرف سازمان امور دانشجویان مورد تقدیر قرار گرفت. ضمن قدردانی از ریاست و کارکنان این مرکز،  برای این عزیزان از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش را خواستاریم.