معرفی کارکنان

* شماره روبه روی هر شخص نشان دهنده شماره تلفن داخلی است. جهت تماس از بیرون دانشگاه لازم است پیش شماره ۰۴۱۳۳۴۵ و سپس داخلی مورد نظر شماره گیری شود.

 

دکتر محمد چهاردولی – مشاور معاون دانشجویی ۹۱۴۸

بهنام فرج پور – مسئول دفتر معاونت دانشجویی ۸۰۴۹

محمد علی سخنور – حسابدار معاونت دانشجویی ۸۰۵۳

دکتر اسلام قره شعبانی –  مدیر امور دانشجویان ۸۰۶۸

محمد باغبان – کارشناس امور دانشجویان ۸۰۶۸ 

حسین صمدیان – کارشناس دانشجویی ۸۰۵۴ 

ابوالفضل حداد – مسئول خوابگاه برادران ۸۲۸۲

محمد تقی صبوری – کارشناس اداره خوابگاه ها ۸۲۸۱

الهام آقازاده ناظمه – خوابگاه خواهران

زینب حسین پور ناظمه – خوابگاه خواهران

لیلا روشنی خیابانی – مسئول خوابگاه خواهران ۰۴۱۳۲۴۴۸۲۵۶

وحید سلیمانی – مسئول اداره مشاوره ۸۳۰۴

جمشید محمدی – مسئول اداره بهداشت و درمان ۸۳۰۵

یوسف یوسفی – راننده آمبولانس ۸۳۰۷

رضا حسین زاده – راننده آمبولانس ۸۳۰۷

حمید هدایتی – راننده آمبولانس ۸۳۰۷

غلامرضا فرخ – مسئول اداره تغذیه ۹۲۱۴

بیاض همتی – مسئول اتوماسیون اداره تغذیه ۹۲۱۲

سعید سلمی – انبار دار اداره تغذیه ۹۲۱۴

حمداله آقابابایی – کارپرداز اداره تغذیه ۹۲۱۴

دکتر مهدی زینالی – مدیر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر۸۰۵۰

عباسعلی مبصرپور – کارشناس ادره اموردانشجویان شاهد و ایثارگر ۸۰۵۰

دکتر علیرضا هاشمی اسکوئی – رئیس کمیته انضباطی دانشجویان ۸۰۵۰

بهنام فرج پور – دبیر کمیته انضباطی ۸۰۵۰