قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه محبی- سرویس