اصلاحیه برنامه سرویس در ماه مبارک رمضان و قبل از امتحانات