برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی تبریز به دانشگاه و بالعکس ویژه ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی تبریز به دانشگاه و بالعکس ویژه ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ قابل اجرا از ۱۶ خرداد ماه