برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی خوابگاه خواهران ویژه ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی خوابگاه خواهران ویژه ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ قابل اجرا از ۱۶ خرداد ماه