اطلاعیه اداره خوابگاه ها برای خوابگاه تابستان

به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت ارائه خوابگاه در تابستان، منحصراً آن دسته از دانشجویان کارشناسی که پروژه و یا کارآموزی دارند و دانشجویان کارشناسی ارشد که سمینار و پایاننامه داشته و نیاز به اسکان دارند می توانند فرم اسکان تابستان را از لینک پایین پرینت و تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۳/۹۶ با واریز هزینه و مشخص نمودن ترکیب اتاق خود، تحویل اداره امور خوابگاهها دهند. بدیهی است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است حداقل بازه زمانی اسکان خوابگاه در تابستان دو هفته خواهد بود.

فرم اسکان خوابگاه