اطلاعیه اداره رفاه دانشجویی در خصوص سنوات اضافی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با عنایت به اینکه سنوات مجاز استفاده از تسهیلات دانشجویی اعلامی صندوق رفاه وزارت برای مقطع کارشناسی و دکتری ۸ نیمسال و برای مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال می باشد، دانشجویانی که طول مدت تحصیل ایشان بیش از این سنوات باشد لازم است در اسرع وقت به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نموده و نیمسال اضافی خود را جهت ثبت در سامانه صندوق رفاه وزارت اعلام نمایند تا در زمان فارغ التحصیلی مشمول جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات دریافتی نشوند.