اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص ترکیب بندی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم می¬رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای نیمسال دوم۹۷-۹۶ به آدرس زیر مراجعه نمائید. لطفاً قبل از ارائه ترکیب، راهنمای ترکیب بندی را به دقت مطالعه نمائید. به ترکیبهای ناقص و بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ( ترکیب دانشجویان کارشناسی ارشد ساکن بلوک  A  بلوک C بین اعضای بلوک ها  خواهد بود لطفاً اعضای جدید از بلوک ۴ خوابگاه برادران جایگزین نشود جهت اطلاعات بیشتر به امور خوابگاههامراجعه فرمائید.
 

www.sutkhabgah.ir

آخرین مهلت ارائه ترکیب تا مورخ۳۰/۱۰/۹۶  

عدم ارائه ترکیب به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و به علت برنامه ریزی برای ترم آتی براساس لیست ترکیب بندی، اسکان خارج از لیست امکان پذیر نخواهد بود.
ضمناً دانشجویانی که نیاز به اسکان درخوابگاه  برای ترم بعدی  ندارند جهت  جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی انصراف کتبی خود را تا تاریخ مذکور به امور خوابگاهها ارائه دهند.                                                                                                                                                                                                اداره امور خوابگاه ها