اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص تخلیه خوابگاه

به اطلاع دانشجویان محترم  می رساند با عنایت به نزدیکی شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و نظر به پذیرش دانشجوی تکمیل ظرفیت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین محدودیت فضای خوابگاهها، خواهشمند است دانشجویان ذیل نسبت به تخلیه خوابگاه نهایتاً تا مورخ ۰۸/۱۱/۹۶  اقدام  فرمایند. 
دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی بهمن ۹۲ و ماقبل.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۴ و ماقبل.
دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی بهمن ۹۲ و ماقبل. ( دانشجویان محترم دکتری در صورت داشتن معرفی نامه از استاد راهنما و وجود فضای خالی در خوابگاه دکتری، امکان اسکان خواهند داشت.
اداره امور خوابگاهها ۳۰/۱۰/۹۶