کانون دانشجویی همیاران

ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻤﯿﺎران داﻧﺸﮕﺎه صنعتی سهند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ و … در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺑﮕاه‌ها ﺑﺮ آن اﺳﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺪارﮐﺎت و اﺟﺮایﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کانون دانشجویی همیاران دانشگاه صنعتی سهند تبریز در سال ۱۳۹۴ شروع به فعالیت نموده است. این کانون به دلیل مشکلات عدیده محیط دانشگاه به صوررت جدی از مهر ۱۳۹۵ فعالیت خود را شروع نموده است. هسته مرکزی کانون با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تشکیل گردیده و امروزه یکی از مهم ترین ارکان کمک رسان به معاونت دانشجویی و مرکز مشاوره است.

 

اسامی اعضای شورای مرکزی کانون:

  • سیاوش عزیزی
  • فرهود مهنیا
  • محمدرضا خواجه دزفولی
  • سمیرا جولازاده


ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ:

ﻫﺮﯾﮏ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه صنعتی سهند ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «داﻧﺸﺠﻮی ﻫﻤﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ روان » ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 

تماس با کانون دانشجویی همیاران:

سیاوش عزیزی

شماره تماس:

۰۹۱۴۹۴۴۸۶۹۰
ایمیل:
SI_AZIZI@SUT.AC.IR

سایت اطلاع رسانی: www.sutcc.ir

کانال تلگرامی: sutcc@