معرفی کمیته انضباطی

با توجه به اهمیت سلامت روانی و معنوی فضاهای علمی و دانشگاهی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و تامین حقوق تمامی دانشگاهیان، پرهیز از برخوردهای سلیقهای واستفاده ابزاری از کمیته های انضباطی در برخورد با تخلفات دانشجویان، شیوه نامه انضباطی دانشجویی با رویکرد اصلاحی نوین و با استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه و تنظیم گردیده است از اینرو کمیته انضباطی دانشجویان تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است و صدور هرگونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی اعلام می گردد. این نهاد علاوه بر مسئولیت در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاقی، سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.