اهداف

اهداف شورای انضباطی :

– پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه

– کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی، پژوهشی و تامین حقوق عمومی

– ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی

–  مقابله با بی نظمی و هنجار شکنی

– تلاش برای حل شکایات جزئی از بعد فرهنگی و ارشادی با تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی