ساختار

 ترکیب اعضای کمیته های انضباطی :

الف- اعضای شورای بدوی :

۱-       معاون دانشجویی دانشگاه (رییس شورای بدوی)

۲-      نماینده مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (نماینده تام الاختیار)

۳-       یک نفرعضو هیأت علمی به انتخاب شورای دانشگاه

۴-       دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

۵-       دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه به پیشنهاد رییس کمیته بدوی و حکم رییس دانشگاه ، بدون داشتن حق رأی

 ب- اعضای شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه :

۱-       رییس دانشگاه (رییس کمیته تجدیدنظر)

۲-       مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳-       معاون دانشجویی دانشگاه (دبیر کمیته تجدید نظر)

۴-       دو نفرعضو هیأت علمی به انتخاب شورای دانشگاه (غیر از اعضای کمیته بدوی)

۵-       یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه (غیر از اعضای کمیته بدوی)