شرح وظایف

شرح وظایف دبیر شورای انضباطی دانشگاه
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات برکلیه امور اجرائی شورای انضباطی .
تقسیم کار به اعضاء شورا بر حسب وظایف مربوطه .
ملاحظه کلیه استعلام‎ها از دستگاههای دولتی و پاسخ به آنها .
ملاحظـه کلیه شکایات یا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـویان وکشف واقع.
بررسی پرونده.
دعوت از دانشجویان خاطی جهت تحقیقات و مصاحبه و اخذ دفاع .
استماع دفاعیات و توضیحات دانشجویان در صورت نیاز و درخواست .
طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری
تهیه و پخش بروشور شورای انضباطی در توجیه مقررات انضباطی در جهت ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان .