انتقادات، پیشنهادات و شکایات

در این بخش می توانید شکایت خود از عملکرد واحدهای صنفی مجموعه خوابگاه ها و یا بخش های مختلف سایت منعکس نمایید. همچنین انتقادها و  پیشنهادی خود درباره روند خدمت رسانی به دانشجویان را ازنیز می توانید منعکس کنید: