پرسش های متداول خوابگاه

۱-    چه دانشجویانی مجاز به استفاده از خوابگاه هستند؟
  دانشجویان روزانه غیر بومی که در سنوات مجاز هستند، افراد غیر بومی پس از احراز شرایط و ثبت نام آموزشی می-توانند از خوابگاه استفاده نمایند.
۲-    در هر مقطع دانشجویان چند ترم می توانند از خوابگاه استفاده نمایند؟
  مطابق با ماده۴ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نحوه و مدت اسکان بشرح ذیل می باشد:
  دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاههای دانشجویی برخوردار شوند: 
– دانشجویان دوره  کارشناسی ارشد حداکثر ۴ نیمسال . 
– دانشجویان دوره های کارشناسی و دکترای تخصصی حداکثر ۸ نیمسال.
  تبصره: معاون دانشجویی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه های دانشجویی را کاهش دهد. 
۳-    چگونه می توان از تخفیف اجاره بهای خوابگاه استفاده کرد؟ 
دانشجویان روزانه غیر بومی که در نیمسال مجاز استفاده از خوابگاه می باشند باید قبل از ورود به خوابگاه اجاره نقدی خوابگاه را پرداخت نمایند لازم به ذکر است که این دانشجویان از %۲۰ تخفیف برخوردار می شوند. 
به اجاره بهای خوابگاه دانشجویان شبانه و دانشجویانی که در نیمسال اضافه استفاده از خوابگاه هستند تخفیف تعلق نمی-گیرد.
۴-    نحوه پرداخت اجاره بهای هر ترم چگونه است؟
  پرداخت اجاره بهای خوابگاه هر ترم دانشجویان در خوابگاه های ملکی دانشگاه از طریق مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس http://bp.swf.ir یا دریافت فیش اجاره خوابگاه از اداره امورخوابگاه ها امکان پذیر می باشد. 
۵-    در صورتی که دانشجویی دروس پیش نیاز داشته باشد آیا می تواند سنوات اضافه استفاده از خوابگاه داشته باشد؟ 
براساس تبصره ۳ آیین نامه نحوه استفاده از خوابگاه صندوق رفاه دانشجویان : معاون دانشجویی دانشگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز اسکان دانشجو را حداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر نماید
۶-    اجاره بهای دانشجویان شبانه چگونه محاسبه می گردد؟ 
اجاره بهای دانشجویان شبانه در هر ترم ۵۰ درصد بیش از اجاره بدون تخفیف دانشجویان روزانه می باشد.  
۷-    در صورتیکه دانشجویی برای نیمسال دوم نخواهد از خوابگاه استفاده کند چگونه می تواند عدم نیاز به خوابگاه را اطلاع دهد؟ 
با مراجعه به اداره امور خوابگاهها واعلام انصراف به صورت کتبی  
۸-     برای اسکان در خوابگاه چه وسایلی بایستی همراه دانشجو باشد؟ 
یک دانشجو لازم است تمامی وسایل شخصی و ضروری از جمله وسایل خواب (تشک- بالش- پتو- ملحفه) و آشپزی را در خوابگاه همراه داشته باشد 
۹-    چه افرادی می توانند در خوابگاه مهمان شوند؟
 دانشجو درهر ترم دو شب می تواند افراد درجه یک خانواده خود را مهمان نماید.
 10-    بعد از دفاع دانشجویان تا چه مدت می توانند از خوابگاه استفاده نمایند؟
  پس از دفاع دانشجویان دو هفته می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.
۱۱-    مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی خوابگاه چگونه است؟
  دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند بایستی پس از مراجعه به آموزش و دریافت برگه های تسویه حساب به امور خوابگاهها مراجعه کنند وامور خوابگاهها پس از بررسی وضعیت پرداختی اجاره بهای خوابگاه وسایر موارد (خسارت به اموال اتاق) نسبت به امضای تسویه حساب اقدام می نماید.