ارتباط با صندوق خیریه دانشجویان

خیرین عزیزی که مایل به کمک به صندوق می باشند می توانند با پر کردن فرم زیر با صندوق در ارتباط باشند. همچنین می توانند کمک های نقدی خود را به حساب شماره ۵۹۲۰۱۵۱۴۵ بانک تجارت خسرو شهر باجه دانشگاه صنعتی سهند واریز نمایند. 
دانشجویان عزیزی که نیازمند دریافت کمک از صندوق می باشند لطفا فرم زیر را پر نمایند.